Mẫu
Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, Mẫu số 1

 Mẫu số 1

UBND tỉnh/thành phố................................

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Mã số:.............

(do Ban kiểm kê quy định)

 

1. Tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể

a. Tên thường gọi

…………………………………………………………………………….......

b. Tên gọi khác (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Loại hình (Căn cứ khoản 1, Điều 4 Thông tư này để xác định)

………………………………………………………………………………...….......................................................................................................................

3. Địa điểm (Ghi rõ địa danh nơi di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại; nếu di sản văn hóa phi vật thể tồn tại ở nhiều địa điểm trong tỉnh, thành phố thì ghi cụ thể đến cấp xã)

………………………………………………………………………………...……...……………………………………………………………………….....

4. Chủ thể văn hóa

a. Trường hợp chủ thể văn hóa là một cá nhân:

Họ và tên………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh …………………………Dân tộc ……………….........

Nghề nghiệp …………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc ………………………………………………………………..

b. Trường hợp chủ thể văn hóa là cộng đồng, nhóm người:

Tên thường gọi của cộng đồng, nhóm người ....................................................

...........................................................................................................................

Những người đại diện:

(1) Họ và tên …………………………………………………………….........

Ngày, tháng, năm sinh…………………………...Dân tộc ……………...........

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………….....

Địa chỉ liên lạc ……………………………………………………………......

(2) Họ và tên …………………………………………………………….........

Năm sinh…………………………………............Dân tộc …………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc ………………………………………………………………..

(3) Họ và tên …………………………………………………………….........

Ngày, tháng, năm sinh……………………………Dân tộc …………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………….....

Địa chỉ liên lạc ……………………………………………………………......

5. Miêu tả về di sản văn hóa phi vật thể

a. Quá trình ra đời, tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….……....................................................................................................................

b. Miêu tả hình thức biểu hiện, quy trình thực hành, các sản phẩm vật chất, tinh thần được tạo ra trong quá trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể, không gian văn hóa liên quan v.v..................................................................... .................................................................................………………………….…………………………………………………………......…………………………………………………………………………………….......................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

c. Hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể

- Số lượng nghệ nhân hiện có:

- Số lượng người thực hành:

- Các nguồn lực khác tham gia bảo vệ:         

- Số lượng bài bản:

- Kỹ năng/kỹ thuật/tập tục:

- Số lượng nghệ nhân hiện còn khả năng truyền dạy:                   

- Số lượng học viên hiện nay:

 - Phương thức truyền dạy:

d. Nguy cơ hoặc nguyên nhân mai một của di sản văn hóa phi vật thể

............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................................

 

6. Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................

7. Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

....................................................................................................................................……………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................

8. Những thông tin khác có liên quan

………………………………………………………………………………...…….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Thông tin về người lập phiếu kiểm kê

Họ và tên:..………………………………………………………………….....

Chức vụ:...........................................Đơn vị công tác:.......................................

Trình độ chuyên môn:........................................................................................

Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................

Điện thoại.......................................  Email: ......................................................

 

     (Tên địa phương), ngày..... tháng..... năm.....

Xác nhận của Trưởng ban kiểm kê

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người lập phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ