Mẫu
Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, Mẫu số 2

 Mẫu số 2

 


UBND tỉnh/thành phố......................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

(Tên địa phương), ngày..... tháng..... năm.....

DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Số

TT

 

TÊN DI SẢN

 

LOẠI HÌNH

 

DÂN TỘC

 

CHỦ THỂ VĂN HÓA

 

ĐỊA ĐIỂM

 

HIỆN  TRẠNG

 

MÃ SỐ PHIẾU KIỂM KÊ

GHI CHÚ

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ