Mẫu
Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, Mẫu số 4

                                                                              Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

(Tên địa phương), ngày..... tháng..... năm.....

 

 

CAM KẾT

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….

 

          Tôi/chúng tôi là (ghi họ và tên):…………………........................................

.................................................................................................................................

          Đại diện cho cá nhân/cộng đồng/nhóm (ghi tên cá nhân/cộng đồng/nhóm)..............................................................................................................

đang thực hành di sản văn hóa phi vật thể (ghi tên di sản văn hóa phi vật thể) ……………………………………….....................................................................

tại (ghi địa danh nơi có di sản)................................................................................

tự nguyện đề cử di sản văn hóa phi vật thể nêu trên vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

          Chúng tôi cam kết:

-   Tự nguyện và tích cực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này;

-   Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này theo quy định của pháp luật;

-   Tự nguyện trao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố................................ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyền sử dụng đối với những tài liệu, hình ảnh, tiếng nói do tôi/chúng tôi cung cấp hoặc thực hành để xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, không vì mục đích lợi nhuận./.

 

                                                                                      Người cam kết

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ