Mẫu
Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, Mẫu số 5

                                                                    Mẫu số 5

 

UBND tỉnh/thành phố...................................

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /SVHTTDL-

Vv trao quyền sử dụng tài liệu

(Tên địa phương), ngày..... tháng..... năm.....

 

 

                             Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.....………………………,

là đơn vị tổ chức nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể (tên di sản) .………………………...................................................................

đồng ý trao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyền sử dụng đối với những tài liệu trong hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể này để phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, không vì mục đích lợi nhuận./.

 

                                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

© 2013 Bản quyền thuộc về Cục Di sản văn hóa. ® Thiết kế bởi VNIT
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://dsvh.gov.vn * Tel: (84-4) 39447540 * Fax: (84-4) 39439929 * Email: Liên hệ